Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Soo Asay Yihoowa Hassayanaadan Maaddite

Intte Soo Asay Yihoowa Hassayanaadan Maaddite

Ayhudati bantta Xoossaa Yihoowa dogido gishshawu, yaana bashshaabaa etawu yootanaadan Ermmaasi kiitettiis. (Erm 13:25) Eti ayyaanaaban hagaa mala azzanttiyaaban waani gelidonaa? Israaˈeelatu keetta asay ayyaanaaban qohettiis. So asawu huuphe gidiyaageeti Yihooway Zaarettido Wogaa 6:5-7n yootido azazuwaa kaallibeennaagee qoncce.

Ayyaanaaban mino gidida so asay ha wodiyan nu gubaaˈeti minnanaadan maaddees. So asawu huuphe gidiyaageeti aggennan So Asaa Goynuwaa prograamiyaa kaalliyoogan bantta soo asay Yihoowa hassayanaadan maaddana danddayoosona. (Maz 22:27) Ha Azazota Ne Wozanan Wotta”—So Asaa Oychidobaa giyo biiduwaa beˈi simmidi, kaallidi deˈiyo oyshata zaarite:

  • So asaa goynuwaara gayttidaagan meeze gidida metota amarida keetta asay waatidi xoonidee?

  • So Asaa Goynuwaa prograamiyaa aggennan minttidi kaalliyoogee demissiyo amarida anjjoti aybee?

  • So asaa goynuwaa prograamiyaara gayttidaagan ta metoy aybee, qassi hegaa waata giigissanawu halchidanaa?