Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?—Goˈettiyo Ogiyaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?—Goˈettiyo Ogiyaa

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee? giyo brooshuree Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo wode doomettan woy xannaˈissi wurssi simmidi tobbanaadan giigiis. * Timirtte 1-4y tamaareti nubaa eranaadan, timirtte 5-14y nu oosuwaabaa eranaadan, qassi timirtte 15-28y nu dirijjitee oottiyoobaa eranaadan maaddees. Tamaaree sohuwaara erana koshshiyo timirtte gidana xayikko ubbaa maaraara tobbiyoogee loˈˈo. Ubba timirtteti issi sintta xallan xaafettidaba gidiyo gishshawu, ichashaappe tammu daqiiqa giddon tobbana danddayoos.

  • Timirttiyaa huuphe yohuwan deˈiya oyshaa qonccissa

  • Timirttiyaa ubbaa issi kutti woy shaakki shaakkidi nabbabite

  • Nabbabidobaa tobbite. Tohossan deˈiya oyshatanne misileta tobbite. SHempponne paydo xallay xaafettido xiqisetuppe hanotaadan issuwaa issuwaa nabbabidi tobbite. Borxxu gi xaafettida sima huuphe yohoti waanna huuphe yohuwaa oyshaa zaariyoogaa qonccissa

  • “Loyttada Eranau” giya saaxinee hegan deˈikko, hegaa issippe nabbabite; qassi tamaaree he zoriyaa kaallanaadan minttetta

^ MENT. 3 Interneettiyan deˈiya brooshuree mata wode giigissido qofaa oyqqiis.