Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Albaaniyan Godaa Kahuwawu asaa shoobbiyoogaa

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA March 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa maxeetiyaappe, qassi Xoossaa Kawotettaabaa tumaa asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Taani Nena Ashshanau Nenaara Issippe De7ana”

Yihooway Ermmaasa hananabaa yootanaadan sunttiyo wode, Ermmaasi he aawatettaa ekkana danddayikke giidi qoppiis. Yihooway a waati minttettidee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Eti Xoossay Koyiyoobaa Oottiyoogaa Aggidosona

Israaˈeelati meeze oottidi yarshshiyoobay iitabaa oottanawu gaasodan xeellidosona. Ermmaasi eta nagaraanne eti loˈˈo milatiya iitata gidiyoogaa xalidi qoncciyaa kessiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?—Goˈettiyo Ogiyaa

Ha brooshuriyaa Geeshsha Maxaafaa tamaareti Yihoowa Markkatubaa, nu oosuwaabaanne nu dirijjitiyaabaa eranaadan maaddanawu goˈettite.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Kaaletiyo Wode Xallan Asawu Injjetees

Beni Israaˈeelan, Xoossaa Yihoowa kaaletuwaa kaalliya asay sarotettan, ufayssaaninne ishaluwan deˈiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossay Yootiyoobaa Siya—Goˈettiyo Ogiyaa

Nabbabanawu metootiyaageeta misiletanne xiqiseta goˈettada Geeshsha Maxaafaa waanna timirtteta tamaarissa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Israaˈeelati Yihoowa Dogidosona

Yihooway Ermmaasi 500 kilo meetiriyaa haakkiya Efiraaxiisa SHaafaa biidi liinuwaa danccuwaa qottanaadan yootidoban tamaarissana koyidobay aybee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Soo Asay Yihoowa Hassayanaadan Maaddite

Ufayssiya hanotan aggennan So Asaa Goynuwaa goynniyoogee intte soo asay Yihoowa hassayanaadan maaddees. So asaa goynuwawu shiiqennaadan paace gidiyaabaa waati xoonana danddayeetii?