Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ASTTIRO 6-10

Asttira Yihoowayyoonne A Asaayyo Gaada Ba Goˈˈaa Aggabayaasu

Asttira Yihoowayyoonne A Asaayyo Gaada Ba Goˈˈaa Aggabayaasu
UTETTAA
Text
Image

Asttira xalan ba goˈˈaa aggabayada Yihoowawunne a asawu exataasu

8:3-5, 9

  • Asttironne Marddikiyoosa hirggissiyaabi baawa. SHin Hamaani Ayhudata ubbaa worissanawu kessido awaajjoy kawotettan ubbasaa gakkiiddi deˈees

  • Asttira zaarettada ba shemppuwaa sheneho gaada, xeegettennan kawuwaakko gelaasu. A ba asaassi yeekkaasu; qassi kawoy he iita awaajjuwaa shaaranaadan oychaasu

  • Kawuwaa sunttan kiyida higgee laamettana danddayenna. Hegaa gishshawu, kawoy Asttiranne Marddikiyoosi hara higgiyaa kessanaadan maataa immiis

Yihooway ba asay gita xoonuwaa xoonanaadan oottiis

8:10-14, 17

  • Ayhudati banttana qohiyaabaa teqqanaadan oottiya naaˈˈantto awaajjoy kiyiis

  • Paraasati awaajjuwaa kawotettan ubbasaa eesuwan gattido gishshawu, Ayhudati olawu giigettidosona

  • Daro asay Xoossay maaddiyoogaa beˈidi, Ayhuda haymaanootiyaa kaalliyoogaa doommiis