Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IYYOOBA 11-15

Iyyoobi Hayqqidaageeti Denddanaagaa Ammanees

Iyyoobi Hayqqidaageeti Denddanaagaa Ammanees

Iyyoobi bana Xoossay hayquwaappe denttana danddayiyoogaa ammaniyoogaa qonccissiis

14:7-9, 13-15

  • Iyyoobi bana Xoossay hayquwaappe denttana danddayiyoogaa ammanettiyoogaa qonccissanawu mittaa goˈettiis; he mittay wogaraa gidennan aggenna

  • Wogaraa xaphoy daayiyo gishshawu, mittaa qanxxi simminkka he xaphoy durumay aacanaadan oottees. Xaphoy melana xayikko, he mittay zaarettidi aacees

  • Iray bukkennan daro wodiyaa takkidi bukkiyo wode, melida wogaraa durumay aacidi “puutiyaadan ooratta licuwaa kessees”