• Mazamure 38nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ammanettida Asa Gidida Iyyoobi Ba Waayiyaa Yootiis”: (10 daq.)

  • Iyy 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16—Asay waayettiyo wode haasayiyoobay tumuppe eta wozanan deˈiyaaba gidennan aggana danddayees (w13 8/15 19 ¶7; w13 5/15 22 ¶13)

  • Iyy 9:20-22—Iyyoobi i ubbatoo Xoossan ammanettin aggin Xoossawu aybinne siyettenna giidi balabaa qoppiis (w15 10/1 10 ¶2)

  • Iyy 10:12—Iyyoobi wolqqaama paacee bana gakkishinkka Yihoowabaa loˈˈobaa yootiis (w09 4/1 19 ¶18; w09 4/1 18 ¶13)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyy 6:14—Aggenna siiqoy keehi koshshiyoogaa Iyyoobi waati qonccissidee? (w10 11/1 32 ¶20)

  • Iyy 7:9, 10; 10:21—Iyyoobi dendduwaa hidootaa ammaniyaaba gidikko, ha xiqisetun deˈiya qofaa aybissi yootidee? (w06-AM 3/15 14 ¶11)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Iyy 9:1-21 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: wp16.2 16—Oosuwaa miishshan maaddana danddayiyoogaa yoota. (2 daq. woy sima)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: wp16.2 16—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta. (4 daq. woy sima)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: fg timirtte 2 ¶6-8 (6 daq. woy sima)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 37

 • Harata Minttettiyo Wode Akeekancha Gidite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Cimati mata wode Kawotettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettan beˈido biiduwaa bessa. Siiqiyo uri hayqqin keehi azzanida uraa minttettiyoogaara gayttidaagan naaˈˈu ishantti aybin loˈˈo leemiso gidiyaakko yootanaadan ezggiyaageeta shoobba.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 11 ¶12-20, sinttaa 98n deˈiya zaaretuwaa (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 27nne Woosaa