Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IYYOOBA 1-5

Paacee Gakkishinkka Iyyoobi Xoossan Ammanettiis

Paacee Gakkishinkka Iyyoobi Xoossan Ammanettiis

Israaˈeelati Gibxxen aylletettan deˈiyo wode Iyyoobi Uuxan deˈees. Iyyoobi Israaˈeela asa gidana xayikkonne, Yihoowawu ammanettidi goynniya asa. A keettaa asay daro, i keehi dure, qassi asay yaynniyo asa. I asaa zoriyaanne somˈˈo xeellennan pirddiya, bonchettida asa. I hiyyeesatussinne maadoy koshshiyoogeetussi keha. Iyyoobi Yihoowan ammanettiya asa.

Iyyoobi ba deˈuwan keehi xoqqu xoqqu oottiyoy Yihoowa gidiyoogaa bessiis

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Seexaanay Iyyoobi Yihoowan ammanettiyoogaa akeekiis. Iyyoobi Yihoowawu azazettiyoogaa Seexaanay kashi gibeenna; shin azazettanaadan denttettidabaa xeelliyaagan Iyyooba mootiis

  • Seexaanay Iyyoobi ba goˈˈaa gishshawu Yihoowawu goynniyoogaa qonccissiis

  • Seexaanay mootidobawu zaaro gidana mala, i he ammanettida bitaniyaa qohanaadan Yihooway paqqadiis. Seexaanay Iyyooba deˈuwan ubbabaa keehi qohiis

  • Iyyoobi Yihoowawu ammanettiyoogaa aggennan ixxin, asay ubbay Yihoowawu ammanettenna giidi Seexaanay mootiis

  • Iyyoobi nagaraa oottibeenna woy qassi Xoossay oottidoban bali deˈees giidi mootibeenna