Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Daroti eriyo ha qofaa siya eray?

Xiqisiyaa: Yoh 3:16

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Yesuusi waayettidoogeenne hayqqidoogee nena waati goˈˈiyaakko qonccissees.

WOCHIYO KEELAA (wurssetta sinttaa)

Oyshaa: Ha oyshaanne daro asay zaariyoobaappe amaridaagaa beˈa. [Koyro oyshaanne xaafettida dumma dumma zaaruwaa nabbaba.] Neeni shin woyga zaaruutee?

Xiqisiyaa: Maa 4:1-4

Xuufiyaa Immiyoogaa: Daabloosi Yesuusaara haasayido gishshawunne a paaccido gishshawu, i coo iitatetta leemiso gidenna. Geeshsha Maxaafay Dabloosabaa yootiyo harabay aybee? Ha huuphe yohoy hegaa loytti qonccissees.

GODAA KAHUWAWU SHOOBBIYOOGAA

Xuufiyaa Immiyoogaa: Issi dumma shiiquwawu ha shoobe woraqataa asawu immiiddi deˈoos. [Keettaawawu shoobe woraqataa imma.] Kumetta saˈan miilooniyan qoodettiya asay Yesuus Kiristtoosa hayquwaa hassayanawunne a hayqoy nuna waati maaddiyaakko Geeshsha Maxaafaappe qonccissiyo haasayaa miishsha qanxxennan siyanawu Laappune 23n shiiqana. Nu heeran ha shiiquwaa awan qassi awude shiiqiyaakko ha shoobe woraqatay yootees. Neeni yaanaadan shoobboos.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta