Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Jarmanen Godaa Kahuwaa bonchoosona

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA March 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaanne 2016 Godaa kahuwaa shoobe woraqataa asawu immanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Asttira Yihoowayyoonne A Asaayyo Gaada Ba Goˈˈaa Aggabayaasu

A ba shemppuwaa sheneho gaasu; qassi Marddikiyoosi Ayhudatta bashshaappe ashshiya higgiyaa kessanaadan maaddaasu. (Asttiro 6-10)

MINNADA HAGGAAZA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Maxeetiyaa Immanawu Asaa Haasayissanabaa Giigettite

Leemisuwaa kaallada Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetiyaa immanawu asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Imattata Mokkite

Imattatinne gubaaˈiyaara hashetiyoogaa aggidaageeti Godaa Kahuwaa wode ufayttanaadan waati maaddana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Paacee Gakkishinkka Iyyoobi Xoossan Ammanettiis

I ba deˈuwan keehi xoqqu xoqqu oottiyoy Yihoowa gidiyoogaa bessiis. (Iyyooba 1-5)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ammanettida Asa Gidida Iyyoobi Ba Waayiyaa Yootiis

Iyyoobi keehi azzanidoogaappe hidootaa qanxxidoogaappe denddidaagan balabaa qoppiis; shin i Xoossaa Yihoowa siiqiyoogaa aggibeenna. (Iyyooba 6-10)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Iyyoobi Hayqqidaageeti Denddanaagaa Ammanees

I qanxxettida mittay zaarettidi aacana danddayiyoogaadan, Xoossay hayquwaappe a denttana danddayiyoogaa mintti ammaniis. (Iyyooba 11-15)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Hayquwaappe Denddana Danddayiyoy Wozuwaa Baggaara

Yihooway immido wozoy hayqqidaageeti denddanaadan oottana. Nuuni baliya gidennan hayquwaappe denddiyaageeta mokkanawu baana.