Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Isiine 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 24-27

Xiiroosa Bolli Gakkana Giido Pirdday Yihoowa Qaalan Keehi Ammanettanaadan Oottees

Xiiroosa Bolli Gakkana Giido Pirdday Yihoowa Qaalan Keehi Ammanettanaadan Oottees
UTETTAA
Text
Image

Hizqqeela maxaafay Xiiroosa bolli gakkana bashshaabaa qonccissi yootees.

  • 26:7-11

    Xiiroosa biittaa,  607 K.Kppe  amarida wodee aadhi simmin xayssiday oonee?

  • 26:4, 12

    Xiiroosa katamay qolettin laalettida burcciyaa abban yeggidi 332 K.K. ogiyaa kessidi Xiiroosan deˈiya haruuro katamaa xayssiday oonee?

Polettin neeni beʼanawu yeemottiyo hiraagay awugee?