Kiristtaaneti ‘ha alamiyaassi tiyaatire mala.’ (1Qor 4:9) Yaatiyo gishshawu, issoti issoti nuna bantta keettaa maskkootiyaara wochiyo wode woy kariyaa dooyennan nu haasayiyoobaa ezggiyo wode nuuni garamettana koshshenna. Ubba issi issi keettan qosan wottido kaameeran nuna wochana, nu haasayiyoobaanne nu haniyoobaa duuqqana danddayoosona. Hagaappe kaallidi asa penggen oottana bessiyaabaanne oottana bessennabaa beˈana.—2Qor 6:3.

INTTE HANWUAA (Pili 1:27):

  • So baggi wochiya asadan xeellennan aggiyoogan keettaawaa aawatettaa bonchite. Asa penggen mooppite, uyoppite woykko silkkiyaa dawaloppite woy kiitaa xaafoppite

INTTE HAASAYAA (Efi 4:29):

  • Asa penggen eqqidi keettaaway siyana bessennabaa haasayoppite. Aassiya issoti issoti keettaawaa haasayissanabaa qoppanawu koyidi he saatiyan coˈˈu giidi naagiyoogaa doorana danddayoosona

Asa penggen intte oottana bessiya harabay aybee?