Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 18-20

Yihooway Atto Giidobaa Zaaretti Qoppii?

Yihooway Atto Giidobaa Zaaretti Qoppii?

18:21, 22

  • Yihooway nu nagaraa atto giikko, zaarettidi hegaa hassayenna. Geeshsha Maxaafan deˈiya, kaallidi deˈiya leemisoti nuuni Yihoowa maarotettan ammanettanaadan maaddoosona.

Kayye sohuwan ne zaaruwaa xaafa.

Kawuwaa Daawita

  • Oottido nagaraa:

  • Atto giyo gaasuwaa:

  • Yihooway atto giidoogaa bessiyaabaa:

Kawuwaa Minaasa

  • Oottido nagaraa:

  • Atto giyo gaasuwaa:

  • Yihooway atto giidoogaa bessiyaabaa:

Kiitettida PHeexiroosa

  • Oottido nagaraa:

  • Atto giyo gaasuwaa:

  • Yihooway atto giidoogaa bessiyaabaa:

Atto giyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallada taani oottanabaa: