Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Isiine 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Xoossay nuuni hayqqanaadan halchidee?

Xiqisiyaa: Ajj 21:4

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Geeshsha Maxaafay deˈuwaanne hayquwaa xeelliyaagan yootiyoobaa qonccissees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Metoy keehi daridoy aybissee?

Xiqisiyaa: 1Yoh 5:19

Tumaa: Ha alamiyaa haariyay Seexaanaa Dabloosa.

GEESHSHA MAXAAFAA WAATI XANNAˈIYOO?

Xuufiyaa Immiyoogaa: Yihoowa Markkati, ‘Metoy keehi daridoy aybissee? Ta soo asay waanidi ufayttana danddayii?’ giyoogaa mala oyshatu zaaruwaa asay Geeshsha Maxaafaappe eranaadan maaddoosona. Nuuni Geeshsha Maxaafaa waati xannaˈissiyaakko ha qantta biidoy qonccissees. [Geeshsha Maxaafaa Waati Xanna’iyoo? giyo biiduwaa bessa.] Xannaˈanawu ha xuufiyaa goˈettana danddayoos. [Xannaˈissiyo xuufetuppe issuwaa bessa; qassi danddayettikko waati xannaˈiyaakko bessa.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta