Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xaaliyan sooppe soo haggaaziyoogaa

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Isiine 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa, qassi asaa bolli gakkiya waayiyaa xeelliyaagan tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intteyyo Asho Wozanay Deˈii?

Wodiyaa aattiyoobaara woy maayiyoobaaranne alleeqettiyoobaara gayttidabaa kuuyanawu wozanay waati denttettii? Asho wozanay deˈiyoogaa giyoogee woygiyoogee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intte Gelido Qaalaa Poleetii?

Gelido Qaalaa polennan aggiyoogee kaalettiyoobaa xeelliyaagan Kawuwaa Sedeqiyaasappe ay tamaariyoo?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Atto Giidobaa Zaaretti Qoppii?

Yihoowa maarotaa bessiya Geeshsha Maxaafan deˈiya leemisoti awugeetee? I Daawitassi, Minaasessinne PHeexiroosassi oottidobay nuuni a maarotan ammanettanaadan waati maaddii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Huuphiyaa Atto Geetii?

Yihooway nu nagaraa atto giikkokka, nuuni nu huuphiyaa atto gaanawu metootana danddayoos. Hegawu nuna aybi maaddanee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Kawotana Uray Maatay Deˈiyoogaa

Hizqqeeli kawotiyo maatay deˈiyoogaabaa yootido hiraagay Yesuusa bolli waani polettidee? Hegee Xoossaa Yihoowabaa nuna ay tamaarissii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Asa Penggen Oottana Bessiyaabaa

Asa penggen deˈiyo wode, keettaaway nuna xeelliyoogaa woy nu haasayiyoobaa ezggiyoogaa akeekennan aggana danddayoos. Asa penggen nuuni loˈˈo eeshshaa waati bessana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Xiiroosa Bolli Gakkana Giido Pirdday Yihoowa Qaalan Keehi Ammanettanaadan Oottees

Hizqqeeli Xiiroosa bolli gakkana bashshay muleera polettiis.