Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  July 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 60-68

Woosaa Siyiya Yihoowa Sabba

Woosaa Siyiya Yihoowa Sabba

Yihoowawu qaalaa gelidobaa xeelliyaagan woossa

61:1, 8

  • Nuuni qaalaa gelidobaa xeelliyaagan woossiyoogee hegaa polanawu yaa murttanaadan maaddees

  • Nuuni qaalaa geliyo aybippenne aadhiyaagee Yihoowawu nuna geppiyoogaa

Haanno

Woosan ne wozanaa Yihoowawu micca bessiyoogan an ammanetta

62:8

  • Loˈˈo woosan gujjiyo issibay nu wozanan siyettiyaabaa woossiyoogaa

  • Nuuni issibaa dummayidi woossikko, Yihooway nu woosaa zaariyo wode loytti akeekoos

Yesuusa

Yihooway wozanay suure gidido ubba asaa woosaa Siyiyaagaa

65:1, 2

  • Yihooway a eranawunne a sheniyaadan oottanawu wozanappe koyiya “asai ubbai” woossiyo woosaa siyees

  • Nuuni awudekka gidin Yihoowa woossana danddayoos

Qornneliyoosa

Taani ta woosan gujjana koyiyo yohota: