Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  July 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Nu Deˈuwan Issi Issibaa Aggiyoogee Xoossaa Sabbanawu Maaddees

Nu Deˈuwan Issi Issibaa Aggiyoogee Xoossaa Sabbanawu Maaddees

Ha wodiyan asay darobaa demmanawu bichaarees. Issi issibaa shammiyoogee, hegaa goˈettiyoogee, hegee moorettiyo wode giigissiyoogeenne hegaa naagiyoogee nu wodiyaanne wolqqaa ekkees. Yesuusi aqoy ba haggaazuwaa xubbenna mala giidi ishalo deˈuwaa deˈibeenna.—Maa 8:20.

Neeni loyttada haggaazanawu ishalo deˈuwaa deˈiyoogaa waanada aggana danddayay? Issi issibaa giigissin, ne soo asaappe issi uri aqinye gidana danddayii? Neeni haˈˈi kumetta wodiyaa haggaaziyaagaa gidikkokka, aquwaa demmanawu bichaariyoogaa doommadee? Yihoowayyo haggaaziiddi nu deˈuwan issi issibaa aggiyoogee ufayttidinne woppu giidi deˈanaadan maaddees.—1Xim 6:7-9.

TA DEˈUWAN ISSI ISSIBAA AGGANA DANDDAYIYO OGETA: