Mazamure 83 xaafidaagee Kawuwaa Daawita wode deˈida Leewa zare gidida Asaafa yara gidennan aggenna. Ha mazamuree morkke biittati Yihoowa asaa yashissiyo wode xaafettiis.

83:1-5, 16

  • Mazamuraawee ba woosan ba goˈˈaappe aattidi Yihoowa sunttaabaanne a haaruwaabaa qoppiyoogaa bessiis

  • Ha wodiyan Yihoowa asaa qohiyaabay pinuwan pinuwan gakkees. Nuuni ammanettidi gencciyoogee Yihoowa bonchissees

83:18

  • Yihooway nuuni a sunttaa eranaadan koyees

  • Nuuni nu deˈuwan ooppenne aattidi xeelliyoy Yihoowa gidiyoogaa nu oosuwan bessana koshshees