Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  July 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 79-86

Intte Ooppenne Aattidi Xeelliyoy Oonee?

Intte Ooppenne Aattidi Xeelliyoy Oonee?

Mazamure 83 xaafidaagee Kawuwaa Daawita wode deˈida Leewa zare gidida Asaafa yara gidennan aggenna. Ha mazamuree morkke biittati Yihoowa asaa yashissiyo wode xaafettiis.

83:1-5, 16

  • Mazamuraawee ba woosan ba goˈˈaappe aattidi Yihoowa sunttaabaanne a haaruwaabaa qoppiyoogaa bessiis

  • Ha wodiyan Yihoowa asaa qohiyaabay pinuwan pinuwan gakkees. Nuuni ammanettidi gencciyoogee Yihoowa bonchissees

83:18

  • Yihooway nuuni a sunttaa eranaadan koyees

  • Nuuni nu deˈuwan ooppenne aattidi xeelliyoy Yihoowa gidiyoogaa nu oosuwan bessana koshshees