Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  July 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAAORD | MAZAMURE 74-78

Yihoowa Oosuwaa Hassayite

Yihoowa Oosuwaa Hassayite

Yihooway oottido loˈˈobaa wotti denttidi qoppiyoogee keehi koshshiyaaba

74:16; 77:6, 11, 12

  • Wotti denttidi qoppiyoogee nuuni Xoossaa Qaalaappe nabbabiyoobaa akeekanaadaaninne ayyaanaabaa qumaa nashshanaadan maaddees

  • Yihoowabaa wozanappe qoppiyoogee i oottido maalaalissiyaabaanne i nuussi sinttappe giigissido hidootaa hassayanaadan maaddees

Hageeti Yihoowa oosotuppe amaridaageeta:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

  • Meretaa

  • Nuuni meretaabaa loyttidi eriyo wode Yihoowaban kaseegaappe aaruwan maalaalettoos

  • Gubaaˈiyan oottanaadan sunttettida attuma asata

  • Kaalettanaadan Yihooway sunttidoogeetussi nuuni azazettana koshshees

  • Ashshanawu oottiyoobaa

  • Yihooway ba asaa ashshanawu oottidobaa hassayiyoogee, i ba ashkkaratuyyo qoppiyoogaanne koshshiyaaba kunttana danddayiyoogaa nuuni mintti ammananaadan maaddees