Nuuni tumu goynuwau mishettiyoogee qonccidi beettana koshshees

69:9

  • Daawiti ba deˈo ubban Yihoowayyo mishettiyoogaa bessiis

  • Daawiti Yihoowa sunttaa tooshissiyaabaa woy he sunttaa bolli denddiyaabaa aybanne eqettiis

Yelagati mishettidi oottanaadan gasttati maaddana danddayoosona

71:17, 18

  • Ha mazamuriyaa xaafidaagee Daawita gidennan aggenna; i sinttappe yiya yeletaa minttettanawu amottiyoogaa yootiis

  • Naata eta yelidaageetinne kayma Kiristtaaneti loohissana danddayoosona

Nuuni mishettiyoogee Xoossaa Kawotettay asaassi oottanabaa haratussi yootanaadan denttettees

72:3, 12, 14, 16-19

  • Paydo 3—Asay ubbay saruwan deˈana

  • Paydo 12—Hiyyeesi attana

  • Paydo 14—Naaqoy attana

  • Paydo 16—Asa ubbawu gididi palahiya kattay deˈana