Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  July 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kumetta Wode Aqinyetettaa Prograamiyaa

Kumetta Wode Aqinyetettaa Prograamiyaa

Kumetta wode aqinye gidanawu loˈˈo prograamee koshshees. Neeni issi saaminttan 18 saate haggaazikko, aqinye gidana danddayaasa—yaatinkka shemppiyo wodee palahana danddayees! Sahuwaa woy carkkuwaa hanotaa gaasuwan qoppennan merettiyaabaakka ha prograamiyan xaafana danddayettees. Hagan deˈiya sanxxarazhiyan amarida saatiyaa oottiya woy kumetta wodiyaa oottiya, woy qassi sahoy woy harabay wolqqaa xayssidoogeeta maaddiya qofay deˈees. Keettaa asaappe amaridaageeti issi issibaa giigissidi Masqqala aginan aqinye gidanawu danddayennan waayi aggana. Ha qofaa kaalliya so asaa goynuwan intte tobbiyaakko loˈˈo.

AMARIDA SAATIYAA OOTTAYS

Saynno

OOSUWAA

Masqqaynno

OOSUWAA

Oruwaa

OOSUWAA

Hamuusa

6 saate

Arbba

6 saate

Qeeraa

4 saate

Woggaa

2 saate

KUMETTA WODIYAA OOTTAYS

Saynno

2 saate

Masqqaynno

2 saate

Oruwaa

SAAMINTTAWU GIDDUWAA SHIIQUWAA

Hamuusa

2 saate

Arbba

2 saate

Qeeraa

6 saate

Woggaa

4 saate

SAHOY TAWU WOLQQAA XAYSSEES

Saynno

SHEMPPUWAA

Masqqaynno

3 saate

Oruwaa

3 saate

Hamuusa

3 saate

Arbba

3 saate

Qeeraa

3 saate

Woggaa

3 saate