Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Issi Layttawu Mali Beˈana Danddayeetii?

Issi Layttawu Mali Beˈana Danddayeetii?

Mali beˈiyoobay aybee? Kumetta wode aqinye gidiyoogaa! Neeni keehi gita anjjuwaa demmana!—Lee 10:22.

NEENI AQINYE GIDIYOOGAN DEMMANABAA:

  • Haggaazuwan neeni qara gidana, qassi ufayttana

  • Yihoowaara ne dabbotaa minttana. Neeni abaa haratussi darissada yootiyo wode, maalaalissiya a eeshshata kaseegaappe aaruwan akeekaasa

  • Neessi koshshiyaabaappe Kawotettaabaa kaseyiyoogaaninne harata maaddanawu neeyyo danddayettidabaa oottiyoogan ufayssaa demmaasa. —Maa 6:33; Oos 20:35

  • Woradaa xomoosiyaagee yiyo wode shiiqiyo aqinyetu shiiquwaanne woradaa shiiquwaa wode shiiqiyo dumma shiiquwaa shiiqaasa; qassi Aqinyetettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettan tamaaraasa

  • Darota xinaatiyaa doomissananne xannaˈissana danddayaasa

  • Ne mala Kiristtaanetuura daro wodiyaa aattiyo gishshawu issoy issuwaa minttetteeta.—Roo 1:11, 12