Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Asay ubbay ha maaraa kaalliyaakko alamee deˈanawu loˈˈo soho gidana gaada qoppikkii?

Xiqisiyaa: Ibr 13:18

Xuufiyaa Immiyoogaa: Nuuni ammanettiyaageeta gidana bessees. Ha Wochiyo Keelay qonccissiyoobay hegaa.

WOCHIYO KEELAA (wurssetta sinttaa)

Oyshaa: Ha oyshaa xeelliyaagan ne qofay aybakko siyanawu koyays. [Koyro oyshaa nabbaba.] Issi issi asay nuuni hayqqi simmidi hara meretawu laamettidi deˈiyaabadan qoppees; shin harati hayqoy ubbabawu wurssetta giidi qoppoosona. Neeni shin?

Xiqisiyaa: Era 9:5

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha huuphe yohoy ha qofaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa qonccissees. Hegaa nabbabuutee? Yaatin, hegaabaa hara wode tobbana.

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Oyshaa: Daroti Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee gaazeexaa nabbabiyoogaa mala yaagoosona. Kaseti odettida hageetuppe neeni siya eriyoy awugee?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:1-5

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha hanotati Xoossaa siiqiyaageetuyyo mishiraacho gididoy aybissakko ha brooshuree qonccissees. [Timirtte 1n, oysha 2 bessa.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta