Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 29-33

“Kawoi Xillotettan Kawotana”

“Kawoi Xillotettan Kawotana”

Kawoy Yesuusi wudiyawu qoppiya, ‘haariya’ asata, woy cimata sunttees

32:1-3

  • Eti “gotiyaappe baqatiyo soho” mala gididi, gote mala gidida yedetaappenne azzanttiyaabaappe wudiyaa naagoosona

  • Eti ‘mela sohuwan goggiya haattaadan’ ayyaanaaban saamettidaageetuyyo geeshsha tumaa yootiyoogan eta woppissoosona

  • Eti “booddila biittan de7iya gita zaallaa kuwaa mala” gididi ayyaanaaban kaaletuwaanne minttettuwaa immiyoogan wudiyaa woppissoosona