Kawoy Yesuusi wudiyawu qoppiya, ‘haariya’ asata, woy cimata sunttees

32:1-3

  • Eti “gotiyaappe baqatiyo soho” mala gididi, gote mala gidida yedetaappenne azzanttiyaabaappe wudiyaa naagoosona

  • Eti ‘mela sohuwan goggiya haattaadan’ ayyaanaaban saamettidaageetuyyo geeshsha tumaa yootiyoogan eta woppissoosona

  • Eti “booddila biittan de7iya gita zaallaa kuwaa mala” gididi ayyaanaaban kaaletuwaanne minttettuwaa immiyoogan wudiyaa woppissoosona