Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 38-42

Yihooway Daafuranchawu Wolqqaa Immees

Yihooway Daafuranchawu Wolqqaa Immees

40:29-31

  • Argganttay hoˈˈo carkkoy pude kiyiyo heeraa goˈettidi daro saatiyawu keehi xoqqa sohuwan takkana danddayees. Argganttay ha hoˈˈo heeraa gelidi yuuyiyo wode, hoˈˈo carkkoy a pude xoqqu xoqqu oottees. Issi xoqqa sohuwaa gakkiyo wode, argganttay hara hoˈˈo carkkoy deˈiyo heeraa gelidi hegaadankka xoqqu xoqqu giidi pude bees

  • Argganttay daro baaxetennaba milatidi paalliyoogee Xoossay immiyo wolqqan nuuni ayyo goynniyo wode waanidi oottiyaakko loytti qonccissees