Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yedetay Gakkiyo Kiristtaanetuyyo Woossiyoogaa Aggoppite

Yedetay Gakkiyo Kiristtaanetuyyo Woossiyoogaa Aggoppite

Seexaanay nu oosuwaa teqqanawu nu bolli yedetaa gattanaagaa Geeshsha Maxaafay kasetidi yootiis. (Yoh 15:20; Ajj 12:17) Yedetay gakkiyo, hara biittan deˈiya Kiristtaaneta waati maaddana danddayiyoo? Etawu woossana danddayoos. “Xillo asa woosai wolqqaama oosuwaa oottees.”—Yaaq 5:16.

Woossana danddayiyoobi aybee? Yihooway nu ishanttanne michota xalissanaadaaninne yayyenna mala eta maaddanaadan woossana danddayoos. (Isi 41:10-13) Nuuni “sarotettaaninne ashkketettan de7ana mala” sunttati sabbakiyo oosuwaa suure xeellanaadan woossanawukka danddayoos.—1Xim 2:1, 2.

PHawuloosanne PHeexiroosa bolli yedetay gakkido wode, koyro xeetu layttaa Kiristtaaneti etawu woossidosona. (Oos 12:5; Roo 15:30, 31) Ha wodiyan yedetay gakkiyo ubbatu sunttaa erana xayikkokka, eta gubaaˈiyaa, biittaa woy heeraa xeegidi woossana danddayiyoo?

Ha biittatun yedetay gakkiyo Kiristtaanetuyyo woossana koyays: