Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yedetay Gakkiyo Kiristtaanetuyyo Woossiyoogaa Aggoppite

Yedetay Gakkiyo Kiristtaanetuyyo Woossiyoogaa Aggoppite

Seexaanay nu oosuwaa teqqanawu nu bolli yedetaa gattanaagaa Geeshsha Maxaafay kasetidi yootiis. (Yoh 15:20; Ajj 12:17) Yedetay gakkiyo, hara biittan deˈiya Kiristtaaneta waati maaddana danddayiyoo? Etawu woossana danddayoos. “Xillo asa woosai wolqqaama oosuwaa oottees.”—Yaaq 5:16.

Woossana danddayiyoobi aybee? Yihooway nu ishanttanne michota xalissanaadaaninne yayyenna mala eta maaddanaadan woossana danddayoos. (Isi 41:10-13) Nuuni “sarotettaaninne ashkketettan de7ana mala” sunttati sabbakiyo oosuwaa suure xeellanaadan woossanawukka danddayoos.—1Xim 2:1, 2.

PHawuloosanne PHeexiroosa bolli yedetay gakkido wode, koyro xeetu layttaa Kiristtaaneti etawu woossidosona. (Oos 12:5; Roo 15:30, 31) Ha wodiyan yedetay gakkiyo ubbatu sunttaa erana xayikkokka, eta gubaaˈiyaa, biittaa woy heeraa xeegidi woossana danddayiyoo?

Ha biittatun yedetay gakkiyo Kiristtaanetuyyo woossana koyays: