Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

‘Abeet Yihoowawu, Taani Nenan Ammanettays’

‘Abeet Yihoowawu, Taani Nenan Ammanettays’

Loˈˈo wodiyankka iita wodiyankka nuuni Yihoowan ammanettiyoogee keehi koshshiyaaba. (Maz 25:1, 2) Hosppuntta xeetu layttan K.K., Yihoowan ammanettiyoogaa paacciya metoy Yihuuda biittan deˈiya Ayhudata gakkiis. Eta bolli gakkidabaappe darobaa tamaaroos. (Roo 15:4) ‘Abeet Yihoowawu, Taani Nenan Ammanettays’ giyo biiduwaa beˈi simmidi, kaallidi deˈiya oyshata woygidi zaaruuteetii?

  1. Hizqqiyaasa bolli gakkida metoy aybee?

  2. Hizqqiyaasi morkketi katamaa dooddanaagaa naagikkokka, Leemiso 22:3n deˈiya maaraa waatidi oosuwan peeshshidee?

  3. Hizqqiyaasi Asooretuyyo kushiyaa immanawu woy Gibxxetuura exatanawu koyibeennay aybissee?

  4. Hizqqiyaasi Kiristtaanetuyyo loˈˈo leemiso gidiyoy aybiinee?

  5. Ha wodiyan nuuni Yihoowan ammanettennaadan paacciya hanotati aybee?

TAANI KASEEGAAPPE AARUWAN YIHOOWAN AMMANETTIYOOGAA BESSANA WODIYAA . . .