Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 34-37

Hizqqiyaasi Ba Ammanuwan Anjjettiis

Hizqqiyaasi Ba Ammanuwan Anjjettiis

Asoore Kawuwaa Sanaakireebi Yerusalaame asay kushiyaa immanaadan ola gadaawaa kiittiis. Ayhudati hidootaa qanxxidi olettennaadan oottanawu Asooreti dumma dummabaa yootidosona.

  • Maaddiyaabi baawa giyoogaa. Gibxxeti inttena aynne maaddokkona.—Isi 36:6

  • Siranaadan oottiyoogaa. Yihooway inttenan ufayttenna gishshawu, intteyyo olettenna.—Isi 36:7, 10

  • Yashissiyoogaa. Wolqqaama Asooretu olanchata eqettana danddayekketa.—Isi 36:8, 9

  • Cimmiyoogaa. Asooretuyyo kushiyaa immikko loˈˈo deˈo deˈeeta.—Isi 36:16, 17

Hizqqiyaasi Yihoowan mintti ammaniyoogaa bessiis

37:1, 2, 14-20, 36

  • I katamaa dooddiyaageeta eqettanawu oottana danddayiyoobaa oottiis

  • I Yihooway ashshanaadan woossiis; qassi asaykka hegaadan oottanaadan minttettiis

  • Issi qammi 185,000 Asoore olanchata woranaadan issi kiitanchaa kiittiyoogan Yihooway a ammanuwaa gishshawu a anjjiis