• Mazamure 31nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Hizqqiyaasi Ba Ammanuwan Anjjettiis”: (10 daq.)

  • Isi 36:1, 4-10, 15, 18-20—Asooreti Yihoowa cayidosona, qassi a asaa yashissidosona (ip-1-AM 385-388 ¶7-14)

  • Isi 37:1, 2, 14-20—Hizqqiyaasi Yihoowan ammanettiis (ip-1-AM 389-391 ¶15-17)

  • Isi 37:33-38—Yihooway ba asaa ashshanawu olettiis (ip-1-AM 391-394 ¶18-22)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 35:8—‘Geeshshatettaa Ogee’ aybee, qassi an baana danddayiyay oonee? (w08-AM 5/15 26 ¶4; 27 ¶1)

  • Isi 36:2, 3, 22—Seera ekkiyoogan SHeebini waanidi loˈˈo leemiso gidii? (w07-AM 1/15 8 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 36:1-12

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Maa 24:3, 7, 14—Tumaa Tamaarissa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) 2Xim 3:1-5—Tumaa Tamaarissa—JW.ORG erissiyo karddiyaa imma.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 31-32 ¶11-12—SHiiquwaa baanaadan shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 51

 • Abeet Yihoowawu, Taani Nenan Ammanettays”: (15 daq.) Oyshaanne zaaruwaa. ‘Abeet Yihoowawu, Taani Nenan Ammanettays’ Giyaagaappe Ekettidaagaa giyo biiduwaa bessiyoogan doomma (biiduwaa garssan NU SHIIQOTANNE HAGGAAZUWAA giyaagan).

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 7 ¶1-9

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 44nne Woosaa