Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Issi issi asay Geeshsha Maxaafay wodee aadhiichidoba gees; hara asay qassi he maxaafay haˈˈikka maaddees gees. Ne qofay shin aybee?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:16, 17

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Geeshsha Maxaafan deˈiya aadhida eratetta zoree maaddiyoogaa bessiya leemisota yootees; qassi hegaa nabbabidi waati loytti goˈettanaakko qonccissees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Alamiyaa wurssettay matidee?

Xiqisiyaa: Maa 24:3, 7, 14

Tumaa: Geeshsha Maxaafaa hiraagay nuuni wurssetta wodiyan deˈiyoogaa bessees. SHin hegee keha wodee matidoogaa bessiyaaba gidiyo gishshawu mishiraacho.

Geeshsha Maxaafaa—A Giddon Deˈiya Waanna Qofay Aybee?

Oyshaa: Geeshsha Maxaafaa giddon deˈiya 66 maxaafatu ubban issi waanna qofay qonccidoogaa eray?

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha xuufee Geeshsha Maxaafay yootiyo waanna qofay aybakko qonccissees. Hara wode yaada sinttaa 31n deˈiya “Geeshsha Maxaafan Deˈiya Waanna Qofaa” giya qofaa nenaara tobbiyaakko shin?

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta