Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA January 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa maxeetiyaappe, qassi wurssetta gallassaa malaataabaa tumaa asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Ba Asawu Koshshiyaabaa Kunttees

Imattaa mokkiya keha uradan, Yihooway ayyaanaabaa qumaa nuussi palahissidi immees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Kawoi Xillotettan Kawotana”

Kawoy Yesuusi wudiyawu qoppiya cimata sunttees. Eti kaaletuwaanne minttettuwaa immiyoogan wudiyaa woppissoosona.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Hizqqiyaasi Ba Ammanuwan Anjjettiis

Ayhudati hidootaa qanxxidi olettennaadan oottanawu Asooreti malidosona, shin Yihooway Yerusalaame katamaa ashshanawu ba kiitanchaa kiittiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

‘Abeet Yihoowawu, Taani Nenan Ammanettays’

Loˈˈo wodiyankka iita wodiyankka nuuni Yihoowan ammanettiyoogee keehi koshshiyaaba. Hizqqiyaasi Xoossan ammanettiyoogaa waati bessidee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Daafuranchawu Wolqqaa Immees

Argganttay daro baaxetennaba milatidi paalliyoogee Xoossay immiyo wolqqan nuuni ayyo goynniyo wode waanidi oottiyaakko loytti qonccissees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yedetay Gakkiyo Kiristtaanetuyyo Woossiyoogaa Aggoppite

Yedetay gakkiyo, hara biittan deˈiya Kiristtaaneta maaddanawu waati woossana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Tumu Hiraagaa Yootiya Xoossaa

Yihooway Baabiloona gakkanabaa 200 laytta gidiya wodeppe kase Isiyaasa baggaara qonccissidi yootiis.