Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Tumu Goynuwaa Sohuwaa Keexxiyoonne Giigissiyo Maataa

Tumu Goynuwaa Sohuwaa Keexxiyoonne Giigissiyo Maataa

Israaˈeelati beeta maqidasiyaa keexxiyoogee daro miishshaanne wolqqaa wurssidaba. Gidikkokka, eti he oosuwaa wozanappe maaddidosona. (1Odi 29:2-9; 2Odi 6:7, 8) Beeta maqidasee keexetti simmin, Israaˈeelati hegaa giigissanawu oottidobay eti ayyaanaaban minokkonne shugokkonne bessiyaaba. (2Kaw 22:3-6; 2Odi 28:24; 29:3) Ha wodiyan, Kiristtaaneti Kawotettaa Addaraashaanne Gita SHiiquwaa Addaraashaa keexxanawu, geeshshanawunne giigissanawu daro wolqqaanne wodiyaa wurssoosona. Gidikkokka, hegaadan Yihoowaara oottiyoogee gita maata; qassi hegee geeshsha ooso.—Maz 127:1; Ajj 7:15.

OOTTANA DANDDAYIYOOBAA

  • SHiiquwaappe simmin ubbatoo geeshshiyoogaa. Hegee intteyyo danddayettana xayikko, intte uttidosaa heeran saˈan wodhidabaa denttite.

  • Kiyida prograamiyan Kawotettaa Addaraashaa ubbatoo geeshshiyoogaanne giigissiyoogaa. Daro asay issippe oottiyo oosoy ufayssees; qassi deexxenna.lv 92-93 ¶18.

  • Miishshan maaddiyoogaa. Nu wozanay denttettin ‘naaˈˈu bakkannaa’ immiyoogeekka Yihoowa ufayssees.—Mar 12:41-44.

  • Intteyyo danddayettikko, Kawotettaa oosuwawu goˈettiyo keettata keexxiyoogaanne bottokoniyoogaa. Hegaa keexxiyaageeti he oosuwaa eray deˈiyoogeeta xalla gidokkona.