Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | 2 HANIDABAA ODIYA 29-32

Tumu Goynuwawu Minnidi Oottana Koshshees

Tumu Goynuwawu Minnidi Oottana Koshshees
UTETTAA
Text
Image

Hizqqiyaasi tumu goynuwaa zaaretti essanawu murttiis

29:10-17

 • 746-716 K.K.

  Hizqqiyaasa Haaruwaa

 • NIISAANA 746 K.K.

  • Gallassa 1-8: So bagga dabaabaa geeshshiis

  • Gallassa 9-16: Yihoowa keettaa geeshshiis

  • Israaˈeelatu ubbaa nagaray atto geetettiisinne tumu goynoy zaarettidi doommiis

 • 740 K.K.

  Samaariyaa Kawotettay Kunddiis

Hizqqiyaasi wozana suure gidida asay goynuwawu shiiqanaadan shoobbiis

30:5, 6, 10-12

 • Paasikaa Baalaa erissiyaageeti Daanappe Berssaabeha gakkanaashin kumetta biittan dabddaabbiyaa gattanawu kiitettidosona

 • Issoti issoti qilliiccikkokka, daroti siyidosona