Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2016

Ichashe 4-10

2 Hanidabaa Odiya 29–32

Ichashe 4-10
 • Mazamure 37nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Tumu Goynuwawu Minnidi Oottana Koshshees”: (10 daq.)

  • 2Odi 29:10-17—Hizqqiyaasi tumu goynuwaa zaaretti essanawu murttiis

  • 2Odi 30:5, 6, 10-12—Hizqqiyaasi wozana suure gidida asay goynuwawu shiiqanaadan shoobbiis

  • 2Odi 32:25, 26—Hizqqiyaasi otorettiyoogaa aggidi ba huuphiyaa kawushshiis (w05-AM 10/15 25 ¶20)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • 2Odi 29:11—Kaseyana koshshiyaabaa xeelliyaagan Hizqqiyaasi leemiso gidiyaabaa ay oottidee? (w13 11/15 17 ¶6-7)

  • 2Odi 32:7, 8—Sinttappe gakkana metuwawu giigettanawu oottana danddayiyo keehi maaddiyaabay aybee? (w13 11/15 20 ¶17)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: 2Odi 31:1-10 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Wochiyo Keelaa Immanawu Asaa Haasayissanawu Maaddiya koyro biiduwaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaagee zaarettidi oychanawu maaddiyaabaa ay oottidaakko qonccissa. Wochiyo Keelaa wurssetta sinttaanne Mishiraachuwaa giyo broshuriyaa bessiyo wode asaa haasayissanawu maaddiyaabaa xeelliyaagankka hegaadan ootta. Mishiraachuwaa Giyo Broshuriyaa Goˈettidi Waati Xannaˈissana Danddayiyoo?” giyo huuphe yohuwaa tobbite. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan yoota.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 13

 • Tumu Goynuwaa Sohuwaa Keexxiyoonne Giigissiyo Maataa”: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo wode maaddidaageeti banttana ufayssidabaa yootanaadan oycha. Kawotettaa Addaraashaa geeshshiyoonne giigissiyo oosuwaa kaalettiya ishay gubaaˈee hegawu giigissidobaa qanttan yootanaadan oycha.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 6 ¶1-14 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 142nne Woosaa

  Hassayissuwaa: Koyro muuziqaa sissite; hegaappe simmin asay ooratta mazamuriyaa yexxo.