Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Zaarettidi Oychanawu Maaddiyaabaa Oottiyoogaa

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Zaarettidi Oychanawu Maaddiyaabaa Oottiyoogaa

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Nuuni tokkido tumaa puutiyaa haatta ushshanawu koyoos. (1Qor 3:6) Eranawu koyiya ura demmiyo wode, zaarettidi gayttiyo wode tobbana danddayiyo oyshaa denttiyoogee loˈˈo. Hegee i eranawu keehi koyanaadaaninne nuuni zaarettidi oychanawu giigettiyo wode metootennaadan maaddees. Nuuni zaarettidi gayttiyo wode, hegaappe kase gayttiyo wode denttido oyshaa zaaranawu yiidoogaa yootana danddayoos.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Sooppe soo biidi haasayissanabaa giigettiyo wode, zaarettidi oychiyo wode zaarana oyshaakka giigettite. Hegee intte immiyo xuufiyan zaaroy deˈiyo oysha gidana danddayees. Woy qassi intte zaaretti oychiyo wode immanawu qoppido xannaˈiyo xuufiyan zaaroy deˈiyoogaa gidana danddayees.

  • Inttenaara tobbanawu koyiya uraara haasayiyoogaa wurssiyo wode, aara zaarettidi haasayana koyiyoogaa, qassi intte zaaretti oychiyo wode haasayanawu giigettido oyshaa yootite. Danddayettikko, a adrashaa ekkite.

  • Zaarettidi oychiyo saatiyaa keerikko, keeruwaa bonchite.—Maa 5:37.