Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichashe 25-31

Izira 6-10

Ichashe 25-31
 • Mazamure 10nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Asay Ba Dosan Oottanaadan Koyees”: (10 daq.)

  • Izi 7:10—Iziri ba wozanaa giigissiis

  • Izi 7:12-28—Iziri Yerusalaame baanawu giigettiis

  • Izi 8:21-23—Yihooway Ba ashkkarata naagiyoogaa Iziri ammanettiis

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Izi 9:1, 2—Ekkiyoogan geliyoogan “Aihuda gidennaageetuura” walahettiyoogee ay keena qohiyaabee? (w06-AM 1/15 20 ¶1)

  • Izi 10:3—Naatakka maccaasatuura issippe yeddidoy aybissee? (w06-AM 1/15 20 ¶2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Izi 7:18-28 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Mishiraachuwaa giyo broshuriyaa imma; yaatidi, timirtte 8, oysha 1, mentto 1 tobbite. Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Mishiraachuwaa giyo broshuriyaa ekkida uraa waati zaaretti oychanaakko bessa. Timirtte 8, oysha 1, mentto 2 tobbite. Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) Mishiraachuwaa giyo broshuriyaa timirtte 8, oysha 2 goˈettidi Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA