• Mazamure 26nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Qaalaa Gelidobaa Polees”: (10 daq.) [Izira Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Izi 3:1-6 —Yihooway qaalaa gelidobay polettennan attenna (w06-AM 1/15 19 ¶2)

  • Izi 5:1-7—Yihooway ba asay goˈettanaadan hanotaa injjeyana danddayees (w06-AM 1/15 19 ¶4; w86-E 1/15 9 ¶2; w86-E 2/1 29 saaxiniyaa)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Izi 1:3-6—Yerusalaame simmibeenna Israaˈeelatu ammanoy shugo gaana danddayettennay aybissee? (w06-AM 1/15 17 ¶5; 19 ¶1)

  • Izi 4:1-3—Maaddana gin Israaˈeelati ixxidoy aybissee? (w06-AM 1/15 19 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Izi 3:10–4:7 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Ooratta Wochiyo Keelaa wurssetta sinttaa goˈettada maxeetiyaa asawu imma. Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Ooratta Wochiyo Keelaa ufayttidi ekkida uraa zaaretti waati oychanaakko bessa. Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa bessa. (bh 20-21 ¶6-8)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 40

 • “I Intteyyo He Ubbabaa Immana”: (5 daq.) Maatiyoosa 6:33ninne Luqaasa 12:22-24n deˈiya qofaa haasayan shiishshiyoogaa. Aassiyaageeti Kawotettaabaa kaseyiyo wode Yihooway asatettan etawu koshshiyaabaa kunttanawu gelido qaalaa waati naagidaakko yootanaadan eta oycha.

 • Haasayiyo Wode—“Ee” Giidobaa “CHii” Geetii?: (10 daq.) Tobbiyoogaa. (w14 3/15 30-32)

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 7 ¶1-14 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 41nne Woosaa