Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | 2 HANIDABAA ODIYA 33–36

Wozanappe Bantta Nagaraappe Simmiyaageeta Yihooway Nashshees

Wozanappe Bantta Nagaraappe Simmiyaageeta Yihooway Nashshees
UTETTAA
Text
Image

KAWUWAA MINAASA

Yihooway Asooreti a sanssalatan qachidi Baabiloone efaanaadan paqqadiis

OMODETTANAAPPE KASE

 • Eeqawu yarshshiyo sohota giigissiis

 • Ba attuma naata yarshshiis

 • Xillo asaa woriis

 • Israaˈeela biitta ubban iita ayyaana oosuwaa aassiis

OMODETTOSAAPPE SIMMIDI

 • Ba huuphiyaa keehippe kawushshiis

 • Yihoowakko woossiis; yarshuwaa yarshshiis

 • Eeqawu yarshshiyoosaa qoliis

 • Asay ubbay Yihoowawu goynnanaadan azaziis

YOOSIYAASA

I HAARIDO WODIYAN

 • Yihoowa koyiis

 • Yihudaanne Yerusalaame geeshshiis

 • Yihoowa keettaa bottokoniis; Higgiyaa maxaafay beettiis