Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2016

Ichashe 11-17

2 Hanidabaa Odiya 33-36

Ichashe 11-17
 • Mazamure 35nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Wozanappe Bantta Nagaraappe Simmiyaageeta Yihooway Nashshees”: (10 daq.)

  • 2Odi 33:2-9, 12-16—Minaase wozanappe ba nagaraappe simmido gishshawu, maarotaa demmiis (w05-AM 12/1 21 ¶6)

  • 2Odi 34:18, 30, 33—Geeshsha Maxaafaa nabbabidi wotti dentti qoppiyoogee nuna keehi maaddana danddayees (w05-AM 12/1 21 ¶10)

  • 2Odi 36:15-17—Yihoowa qaretaanne danddayaa nashshana bessees (w05-AM 12/1 21 ¶8)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • 2Odi 33:11—Minaasee omoodettidi Baabiloone biido wode polettida hiraagay aybee? (it-1 62 ¶2; w06-AM 12/1 9 ¶4)

  • 2Odi 34:1-3—Yoosiyaasa hanotaappe nuuni tamaariyo minttettiyaabay aybee? (w05-AM 12/1 21 ¶7)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: 2Odi 34:22-33 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Sintta huuphe yohuwaa goˈettada ooratta Wochiyo Keelaa asawu imma. Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Ooratta Wochiyo Keelaa ufayttidi ekkida uraa zaarettada oychiyoogaa bessa. Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa bessa. (bh 9-10 ¶6-7)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 21

 • Nagaraappe Simmiyoogee Keehi Maaddees: (10 daq.) Cimay haasayan shiishshiyoogaa. (w06 11/15 27-28 ¶7-9)

 • Coo Atto Ga: (5 daq.) Tobbiyoogaa. Yihoowa Dabbo Gida—Coo Atto Ga giyo biiduwaa bessa. (jw.org sayttiyan “BIBLE TEACHINGS” giyaagaa giddon “CHILDREN” giyaagaa xeella.) Yaatada, naati tamaaridobaa yootanaadan oycha.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 6 ¶15-23, sinttaa 57n deˈiya saaxiniyaa, sinttaa 58n deˈiya zaaretuwaa (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 6nne Woosaa