Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Daro asay Geeshsha Maxaafaa xoqqu oottidi xeellikkokka, akeekanawu metiyaabadan qoppees. Neeni Geeshsha Maxaafaa waata xeellay?

Xiqisiyaa: Roo 15:4

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha maxeetee Geeshsha Maxaafay akeekanawu metenna ogiyan xaafettidoogaa waati eranaakko qonccissees; qassi akeekanawu maaddiya issi issibaa yootees.

WOCHIYO KEELAA (wurssetta sinttaa)

Oyshaa: Ha oyshawu ne zaaroy aybakko eranawu koyays. [Koyro oyshaa nabbaba.] Xoossay hayqqidaageetussi deˈuwaa zaaridi immana danddayees giidi ammaniyoogee bessiyaabee? Ne qofay aybee?

Xiqisiyaa: Oos 24:15

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha maxeetee ha huuphe yohuwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa qonccissees. Neeni ekkada nabbabin, hegaabaa hara wode tobbana.

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Xuufiyaa Immiyoogaa: Nuuni miishsha qanxxissennan asaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa neessi yootanawu koyaas. Ha broshuree keehi koshshiya oyshatu zaaroy ne Geeshsha Maxaafan deˈiyo sohuwaa neeni eranaadan maaddees.

Oyshaa: Geeshsha Maxaafaa nabbaba eray? Ha broshuriyan deˈiyaabay akeekanawu wayssennaba gidiyoogaa ane nena bessays. [Timirtte 2n, oysha 1n deˈiya qofaa tobbite.]

Xiqisiyaa: Ajj 4:11

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta