Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Mishiraachuwaa giyo broshuriyaa goˈettidi Madagaskkaren michoti sabbakishin

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA January 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa maxeetiyaanne Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo broshuriyaa go’ettidi asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Tumu Goynuwawu Minnidi Oottana Koshshees

Kawuwaa Hizqqiyaasi tumu goynuwaa zaarettidi essanawu murttidoogaa qoppa. Naaˈˈantto Hanidabaa Odiya 29-30n deˈiya qofaa akeekanawu, karttaa, sanxxarazhiyaanne hegaa malabaa goˈetta.

HAGGAAZUWAWU BAAXETA

Mishiraachuwaa Giyo Broshuriyaa Goˈettidi Waati Xannaˈissana Danddayiyoo?

Mishiraachuwaa giyo broshuriyaa goˈettidi Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanawu maaddiya ichashubaa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Tumu Goynuwaa Sohuwaa Keexxiyoonne Giigissiyo Maataa

Goyno sohuwan oottiyo geeshsha oosuwaa siiqiyoogaanne hegawu mishettiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Wozanappe Bantta Nagaraappe Simmiyaageeta Yihooway Nashshees

Kawuwaa Minaasee wozanappe nagaraappe simmidoogan goˈettiis. I omoodettanaappe kasenne Baabiloone omoodettosaappe simmidi haarido haaruwaa geeddarssa. (2 Hanidabaa Odiya 33-36)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Qaalaa Gelidobaa Polees

Izira 1-5n deˈiyaabay hanido wodiyaa bessiya malaataa. Metiya darobay deˈishinkka, Ayhudati Baabilooneppe simmidosona, tumu goynuwaa zaarettidi essidosona, qassi beeta maqidasiyaa zaarettidi keexxidosona.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Asay Ba Dosan Oottanaadan Koyees

Izirinne aara Yerusalaame biyaageeti mino ammanoy deˈiyoogeeta, tumu goynuwaa mishettiyaageetanne xala gidana bessees. Eti ay mala ogiyaa kantti biidaakko eranawu misiliyaanne karttaa xeella.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Zaarettidi Oychanawu Maaddiyaabaa Oottiyoogaa

Geeshsha Maxaafaa eranawu koyiyaageeta zaarettidi oychanawu keehi maaddiya heezzubaa.