Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 17-21

Yihooway Intte Qofaanne Kandduwaa Suurisso

Yihooway Intte Qofaanne Kandduwaa Suurisso

Yihooway suurissiyo wode eeno giite

18:1-11

  • Yihooway ayyaanaaban nu hanotaa suurissanawu zorees woy seerees

  • Nuuni looxiganne azazettiyaageeta gidana bessees

  • Yihooway nuuni koyennabaa oottanaadan nuna mule giddenna

Urqqaa medhiyaagee ba medhidobaa aggidi hara miishshaa medhanawu koyana danddayees

  • Yihooway nuussi koyidobaa dooriyo maataa immido gishshawu, a zoriyaa siyanawu woy ixxanawu doorana danddayoos

  • Yihooway ba kaaletuwaa kaalliyaageeta dosees; shin kaallennaageeta ixxees

Yihooway tana suurissana koshshiyo ginay aybee?