Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kawotettaa Mazamuree Xalanaadan Denttettees

Kawotettaa Mazamuree Xalanaadan Denttettees

PHawuloosinne Sillaasi qashettido wode mazamuriyan Xoossaa galatidosona. (Oos 16:25) Ha wodiyan, Naaze Jarmmane haaruwan Saksenhawuzen kambbiyan qashettidanne Sayberiyawu goodettida Kiristtaaneti Kawotettaa mazamuriyaa yexxidosona. Ha hanotay, paacee gakkiyo wode mazamuriyaa yexxiyoogee Kiristtaaneti xalanaadan keehi maaddiyoogaa bessees.

Matan, kase mazamuree giigido doonaappe hara daro doonankka Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’ giyo ooratta mazamure maxaafay giigana. He maxaafaa demmiyo wode, so asaa goynuwaa wode mazamuriyaa danttuwaa loytti hassayanawu maaddiya ogiyan meezetana danddayoos. (Efi 5:19) Yaatikko, metoy gakkiyo wode nuuni hegaa hassayanaadan geeshsha ayyaanay maaddana. Kawotettaa mazamureti nuuni nu hidootaa qoppanaadan maaddana danddayoosona. Paacee gakkiyo wode nuuni minnanaadan oottana danddayoosona. Nuussi loˈˈobay siyettin nu wozanay ufayttiyo wode, minttettiya qofay deˈiyo danttoti nuuni ‘ufayssan yexxanaadan’ oottoosona. (1Odi 15:16; Maz 33:1-3) Kawotettaa mazamureta loytti goˈettanawu baaxetiyaageeta gidoos!

OOSANCHATA MINTTETTIDA MAZAMURIYAA GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Ishaa Frosti mazamuriyaa xaafanaadan denttettiday aybee?

  • Saksenhawuzen kambbiyan deˈiya ishata mazamuree waati minttettidee?

  • Kawotettaa mazamureti ubba galla ayba hanotaara gayttidaagan inttena minttettanee?

  • Intte hassayana koyiyo Kawotettaa mazamureti awugeetee?