Ermmaasi Yerusalaamee Seelodan xayanaagaa yootiis

26:6

  • Yihooway qoncciyoogawu leemiso gidida taabootay issi wode Seelon deˈees

  • Pilisxxeemati taabootaa omooddiyo wode Yihooway teqqibeenna; taabootay zaarettidi Seelo simmibeenna

Qeeseti, hananabaa yootiyaageetinne ubba asay Ermmaasa woranawu manddidosona

26:8, 9, 12, 13

  • Yerusalaameenne beeta maqidasee xayanaagaa yootido gishshawu, asay Ermmaasa oyqqiis

  • Ermmaasi hidootaa qanxxibeenna, qassi baqatibeenna

Yihooway Ermmaasa naagiis

26:16, 24

  • Ermmaasi xaliyoogaa aggibeenna; Yihoowaykka a yeggibeenna

  • Xala gidida Ahiqaami Ermmaasa maaddanaadan Xoossay denttettiis

Yihooway maaddiininne minttettin Ermmaasi asay dosenna pirddaa kiitaa 40 layttawu awaajjiis