Yihooway asaa balasiyan leemisiis

24:5

  • Omoodettidi Baabiloonen deˈiya Ayhudatuppe ammanettidaageeti loˈˈo balasiyaa mala

24:8

  • Ammanettibeenna Kawuwaa Sedeqiyaasinne iitabaa oottida asati iita balasiyaa mala

Nuussi Yihoowa ‘eriya wozanay’ deˈanaadan waatana danddayiyoo?

24:7

  • Nuuni a Qaalaa nabbabiyaabanne oosuwan peeshshiyaaba gidikko, Yihooway nuussi a ‘eriya wozanaa’ immana

  • Nuuni nu wozanaa loytti qoridi, Yihoowaara deˈiya dabbotaa mooriya eeshshaanne amuwaa muleera xayssana bessees

Hagaadan qoppite: Taassi Yihoowa ‘eriya wozanay’ deˈii? Waatada hegaa mala wozanaa demmana danddayiyaanaa?