Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Ayyaanaaban SHuggidaageeta Minttettana Danddayeeta

Ayyaanaaban SHuggidaageeta Minttettana Danddayeeta

Ayyaanaaban shuggida daro Kiristtaaneti Masqqaynno Hosppune 11n Godaa Kahuwaa bonchanawu shiiqana. Eti issi wode deˈuwawu woxxiyoogaa doommidi, dumma dumma gaasuwan haˈˈi leddi giidosona; hegaadan oottiya gaasotuppe amaridaageeti Yihoowakko Simma giyo brooshuriyan odettidosona. (Ibr 12:1) Gidikkokka, Yihooway ba Naˈaa suuttan wozido, ayyaanaaban shuggidaageeta haˈˈikka alˈˈobadan xeellees. (Oos 20:28; 1PHe 1:18, 19) Eti gubaaˈiyawu simmanaadan waati maaddana danddayiyoo?

Dorssaa henttanchay wudiyaappe bayida dorssaa minnidi koyiyoogaadan, gubaaˈiyaa cimati ayyaanaaban shuggida Kiristtaaneta demmidi maaddanawu koyoosona. (Luq 15:4-7) Hegee Yihooway siiqiya Xoossa gidiyoogaa bessees. (Erm 23:3, 4) Cimatu xalla gidennan nuuni ubbaykka eta minttettana danddayoos. Nuuni etawu kehiyoogeenne qarettiyoogee Yihoowa ufayssees; qassi hegee loˈˈo ayfiyaa demissana danddayees. (Lee 19:17; Oos 20:35) Hegaa gishshawu, intte oona minttettana danddayiyaakko qoppidi, sohuwaara maaddite!

AYYAANAABAN SHUGGIDAAGEETA MINTTETTITE GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Abbeya banaara kase erettenna Yihoowa Markkeera gayttada waatadee?

  • Ayyaanaaban shuggida uraa maaddanawu qoppiyo wode cimatuyyo yootana koshshiyoy aybissee?

  • Abbeya zaarettada Lawurikko baanawu waana giigettadee?

  • Abbeya Lawuro siiquwan maaddanawu genccidoogaanne danddayidoogaa waata bessadee?

  • Luqaasa 15:8-10n deˈiya, Yesuusi yootido leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

  • Lawuro maaddanawu daafuridoogee wurssettan ayba anjjo demissidee?