Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Wozanan unˈˈettiya yelagatu qooday keehi gujjiis. He metoy waatiyaakko giigana gaada qoppay?

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha maxeetee yelagati wozanan unˈˈettiyoogaa waati genccana danddayiyaakko, qassi yelidaageeti eta waati maaddana danddayiyaakko yootees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Xoossaa Kawotettay ha alamiyaa metuwaa waati qaaranee?

Xiqisiyaa: Maa 6:10

Tumaa: Xoossaa Kawotettay saluwan oottidoogaadan, saˈankka sarotettay, issippetettaynne woppatettay deˈanaadan oottana.

XOOSSAA KAWOTETTAY AYBEE? (Zaaretti oychiyoogaa)

Oyshaa: [Zaaretti oychanawu maaddiya, wurssetta sinttan deˈiya oyshaa oycha.] Xoossaa Kawotettay haariyo wode asay ay mala deˈo deˈanee?

Xiqisiyaa: Maz 37:29; Isi 65:21-23

Xuufiyaa Immiyoogaa: [Mishiraachuwaa brooshuriyaa bessa.] Ha hidootay nenanne tana waati maaddiyaakko ha brooshuree timirtte 7n yootees. [Ha brooshuriyan xannaˈissiyoogaa doomma.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta