Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IYYOOBA 16-20

Harata Keha Qaalan Minttettite

Harata Keha Qaalan Minttettite

Zoriya uri yootiyoobay harata minttettana koshshees

16:4, 5

  • Iyyoobi unˈˈettidonne azzanido gishshawu, harati a maaddananne minttettana koshshees

  • Iyyooba heezzu laggeti a minttettiyaabaa aybanne gibookkona. Ubba eti a mootidi i yaa unˈˈettanaadan oottidosona

Bilddaadi haasayido iitabay Iyyoobi seelettidi haasayanaadan oottiis

19:2, 25

  • Iyyoobi haray atto hayqqikkonne bana Xoossay shemppissanaadan oychiis

  • Iyyoobi hayquwaappe denddanawu hidootaa wottido gishshawu, Xoossawu ammanettidi deˈiis