Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2016

Hosppune 4-10

Iyyooba 16-20

Hosppune 4-10
 • Mazamure 50nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Keha Qaalan Harata Minttettite”: (10 daq.)

  • Iyyooba 16:4, 5—Isi asi zoriyo wode ba qaalan harata minttettana bessees (w90-AM 3/15 27 ¶1-2)

  • Iyyooba 19:2—Bilddaadi giido iita qaalay Iyyoobi keehi unˈˈettanaadan oottiis (w06-AM 3/15 15 ¶6; w94-AM 10/1 32)

  • Iyyooba 19:25—Iyyoobi keehi paacettido wode dendduwaa hidootay a minttettiis (w06-AM 3/15 15 ¶5; it-2-E 735 ¶2-3)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyyooba 19:20, NW—Iyyoobi “Ta achaa gogaa xallay attiis” giidoy woyganaassee? (w06-AM 3/15 15 ¶1; it-2-E 977 ¶1)

  • Iyyooba 19:26—Asi Yihoowa beˈana danddayenna; shin Iyyoobi waani ‘Xoossaa beˈana’ danddayii? (w94-AM 11/15 19 ¶17)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Iyyooba 19:1-23 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan yoota.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 42

 • Asaa Haasayissiyoogaa Doommanawu Giigida Oorattabaa”: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Haasayissiyoogaa doommanawu ubbay “Geeshsha Maxaafay Woygii?” giyaagaa goˈettanaadan minttetta; hegee xinaatiyaa doomissanawu maaddana danddayees.

 • Nabbabiyaageetu Oyshaa: (5 daq.) Usuppune 15, 2015, Wochiyo Keelaa, sinttaa 30, mentto 4-6 qofaa issi cimay haasayan qonccissees.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 12 ¶13-25, sinttaa 107n deˈiya zaaretuwaa (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 32nne Woosaa