Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Gita SHiiquwaa Hassayissuwaa

Gita SHiiquwaa Hassayissuwaa

Gita shiiquwaa wodekka, haroodeegaadan Xoossaanne asaa siiqiyoogaa bessanawu koyoos. (Maa 22:37-39) Koyro Qoronttoosa 13:4-8y siiqoy oottiyoobaa hagaadan gees: “Siiqoi danddayanchcha. Siiqoi kehees. . . . Siiqoi baassi bessennabaanne oottenna. Uuzettenna. Yiillotenna. . . . Siiqoi mulekka xayenna.” Gita SHiiquwaa Hassayissuwaa biiduwaa beˈiyo wode, gita shiiquwan neeni harata siiqiyoogaa bessana danddayiyo ogiyaa qoppa.

SIIQIYOOGAA HA HANOTATUN WAATIDI BESSANA DANDDAYIYOO?

  • Uttiyoosaa oyqqiyo wode

  • Muuziqay doommana haniyo wode

  • SHiiquwawu biido kataman aqiyoosan

  • Nu dosan maaddiyoogan