Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2016

Hosppune 25–Uddufune 1

Iyyooba 33-37

Hosppune 25–Uddufune 1
 • Mazamure 50nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Tumu Laggee Minttettiyaabaa Zorees”: (10 daq.)

  • Iyy 33:1-5—Eelihu Iyyooba bonchiis (w95-AM 2/15 29 ¶3-5)

  • Iyy 33:6, 7—Eelihu ashkke, qassi keha (w95 2/15 29 ¶3-5)

  • Iyy 33:24, 25—Eelihu zoriyo wodekka Iyyooba minttettiis (w11-AM 4/1 23 ¶3; w09 4/1 12-13 ¶8)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyy 33:24, 25—Eelihu “woziyoobaa” giidobay ayba gidana danddayii? (w11-AM 4/1 23 ¶3-5)

  • Iyy 34:36—Iyyoobi ay keenaa paacettidee, qassi hegaappe nuuni ay tamaariyoo? (w94-AM 11/15 17 ¶10)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Iyy 33:1-25 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: Asaa haasayissanawu maaddiya qofaa goˈettada 2016 killiliyaa shiiquwaa shoobe woraqataa imma. (2 daq. woy sima)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: fg timirtte 12 ¶4-5—Killiliyaa shiiquwaa shoobe woraqataa ekkida ura waati zaaretti oychanaakko bessa. Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta. (4 daq. woy sima)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: jl timirtte 11—Mata wode shiiqana gita shiiquwaa shiiqanaadan tamaariyaa minttetta. (6 daq. woy sima)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 50

 • Killiliyaa SHiiquwaa Hassayissuwaa”: (8 daq.) Haasayaa. Killiliyaa SHiiquwaa Hassayissuwaa giyo biiduwaa bessa. Ubbaykka mule galla killiliyaa shiiquwaa shiiqanawu giigettanaadan minttetta. Asaa shoobbiyo zamachaa wode gubaaˈee haggaazuwan oottanawu halchidobaa yoota.

 • Gubaaˈiyawu koshshiyaabaa: (7 daq.)

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 14 ¶1-13 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 21nne Woosaa